הסדרי נגישות

מכבדים מתן פטור לזכאים לכך כנדרש בתקנות הנגישות

קיימות חניות נכים במקום

ניתן לבקש סיוע בהוצאת הזמנה לרכב